Regulamin

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA KLUB PŁETWONURKOWY HOVER

§1

Postanowienia ogólne.

 1. Klub posługuje się nazwą Klub Płetwonurkowy HOVER .W swojej działalności Klub może używać nazwy skróconej z zachowaniem członu nazwy : HOVER
 2. Terenem działania klubu jest obszar Polski, a siedzibą Klubu jest miasto Stalowa Wola.
 3. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków Klubu i działaczy.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach.§

 

§2

Cele i zadania Klubu.

 1. Celem Klubu jest:
  • popularyzowanie nurkowania rekreacyjno-sportowego w regionie podkarpackim,
  • prowadzenie szkoleń w w/w zakresie,
  • propagowanie bezpiecznego zachowania się nad wodą,
  • zrzeszanie osób zainteresowanych nurkowaniem,
  • wspólne treningi,
  • propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego nurkowania,
  • organizowanie imprez nurkowych,
  • propagowanie idei nurkowania poprzez wystawy, akcje i pokazy,
  • współpraca z innymi klubami,
  • współpraca z organizacjami związanymi ze środowiskiem wodnym.
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  • podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwijanie nurkowania sportowego i turystycznego,
  • tworzenie bazy sprzętowej, szkoleniowej i treningowej,
  • podejmowanie organizacji szkolenia płetwonurków
  • popularyzowanie nurkowania sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci i młodzieży w granicach ich możliwości fizycznych.
 3. Klub współpracuje ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się nurkowaniem.

 

§3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • członków,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 2. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna akceptująca cele Klubu oraz osoba niepełnoletnia akceptująca cele Klubu, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na członkostwo w Klubie i akceptację celów Klubu.
 3. Członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia deklaracji .
 4. Członkowi pełnoletniemu klubu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze Statutu oraz postanowień niniejszego regulaminu i uchwał Zarządu Klubu oraz Walnego Zebrania Członków Klubu.
 5. Członek poniżej 18 roku życia nie posiada głosu na zebraniu walnym oraz nie może kandydować do władz klubu.
 6. Członkami wspierającymi Klub HOVER mogą zostać osoby aktywnie działające na rzecz Klubu i dbające o jego rozwój. O nadaniu tytułu „Członka Wspierającego Klub Płetwonurkowy HOVER” decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Wspierający Członek Klubu jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. Członek Wspierający nie może zasiadać we władzach Klubu.
 7. Członkami honorowymi klubu HOVER zostają osoby które były członkami klubu i zmarły będąc członkami klubu.
 8. Członkowie Klubu mają prawo:
  • uczestniczyć w działalności Klubu, brać udział w działalności programowo-organizacyjnej,
  • wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz,
  • występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
  • korzystać z pomocy Klubu, korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Klubu,
  • prawa członka są zawieszane w przypadku stwierdzenia nieuregulowania opłat związanych z przynależnością do Klubu. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o zawieszeniu, podając przyczynę zawieszenia.
  • członek Klubu może wystąpić na piśmie do Zarządu Klubu o zawieszenie składki członkowskiej z powodu trudnej sytuacji finansowej, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy. Stosowną uchwałę w głosowaniu podejmuje Zarząd Klubu.
 9. Członkowie Klubu są zobowiązani do:
  • aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji celów Klubu, uczestniczyć w działalności Klubu, brać udział w działalności programowo-organizacyjnej,
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • godnego reprezentowania Klubu,
  • regularnego opłacania składek członkowskich do 31 marca za rok bieżący,
  • poszanowania własności stowarzyszenia Klubu, jako wspólnego dobra jego członków.
 10. Członkowie zalegający w opłatach na rzecz klubu nie mogą uczestniczyć w działalności klubu, korzystać z karnetu klubowego na basenie oraz korzystania ze sprzętu nurkowego znajdującego się na terenie klubu.

 

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu.
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań i nieusprawiedliwionej nieobecności na Zgromadzeniu Walnym
  • wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał.

 

§4

Władze Klubu.

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd Klubu,
 2. Wybór władz Klubu, o których mowa w ust.1 pkt. odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród wskazanych kandydatów.
 3. Wybór Prezesa Klubu odbywa się w odrębnym głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały władz Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Klubu.
 5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 6. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków ogólnie dostępnymi środkami: informacja na stronie internetowej klubu, ogłoszenia w siedzibie Klubu, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS , co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zgodnie z punktem 6.
 8. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 9. Zarząd składa się z 3 członków, wybieranych na okres 1 roku.
 10. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 12. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu, stanowią tylko głos doradczy.
 13. Regulamin opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń przez członków na rzez Klubu uchwala Zarząd Klubu.
 14. Zarząd Klubu ma prawo ustalić dodatkowe opłaty na rzecz Klubu jednak nie mogą one przekroczyć wysokości rocznej składki członkowskiej i muszą być uzasadnione potrzebą lub sytuacją finansową Klubu.
 15. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z regulaminem Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 16. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 17. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się w terminie 14 dni, licząc od daty jego powiadomienia o podjęciu uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 18. Wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi klubu zgłaszają: członkowie zwyczajni klubu, uczestniczący w walnym zebraniu członków klubu
 19. Zarząd Klubu zwolniony jest z opłacenia składki członkowskiej na okres trwania kadencji.

 

§5

Majątek Klubu.

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze:a) majątek ruchomy będący własnością stowarzyszenia, jak również dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie w działalności Klubu wg zasad określonych w Statucie,b) majątek ruchomy zdobyty staraniem członków klubu, niepochodzący z dotacji jest użytkowany wyłącznie przez Klub. Przekazanie lub zbycie tego majątku może nastąpić za zgodą i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu. c) fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące ze składek członków klubu i innych opłat na rzecz klubu, darowizn na rzecz Klubu,lub innych źródeł pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu,

 

§6

Zmiana Regulaminu.

 1. Decyzję o zmianie Regulaminu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwalenie Regulaminu Klubu lub jego zmiana mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.